loading

Gebruiksvoorwaarden

Met de gebruiksvoorwaarden willen we u een inzicht geven hoe onze website werkt. We willen u ook duidelijk maken dat we niet verantwoordelijk zijn voor de informatie op deze website. Wij doen er echter alles aan om zo'n hoog mogelijke kwaliteit aan te bieden!


Gebruiksvoorwaarden


Inleiding

De gebruiksvoorwaarden van deze website die op deze webpagina staan, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website, inclusief alle pagina's binnen deze website (hierna gezamenlijk aangeduid als deze website). Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van deze website en door deze website te gebruiken, accepteert u uitdrukkelijk alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen. U mag deze website niet gebruiken, als u bezwaar hebt tegen één van de gebruiksvoorwaarden van deze website.


Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit en die u mogelijk hebt gekozen om op deze website op te nemen, heeft deze website en/of zijn licentiegevers volgens deze voorwaarden alle rechten op de intellectuele eigendom en het materiaal op deze website en alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. U krijgt alleen een beperkte licentie, met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden, voor het bekijken van het materiaal op deze website.


Beperkingen

Bepaalde delen van deze website hebben een beperkte toegang en deze website kan de toegang voor u tot alle delen van deze website verder beperken, op elk moment, geheel naar eigen goeddunken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u mogelijk hebt voor deze website zijn vertrouwelijk en u moet de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie handhaven.

U bent nadrukkelijk beperkt tot al het volgende:

  • Publiceren van welk websitemateriaal dan ook in welk medium dan ook
  • Websitemateriaal verkopen, sublicentiëren en/of op andere wijze commercialiseren
  • Openbaar uitvoeren en/of tonen van enig websitemateriaal
  • Gebruik van deze website op enige manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website
  • Gebruik van deze website op een manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt
  • Het gebruik van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die de website of een persoon of bedrijfseenheid schade toebrengt of kan veroorzaken
  • Betrokken zijn bij datamining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website, of tijdens het gebruik van deze Website
  • Gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing


Uw inhoud

In de gebruiksvoorwaarden van deze website, betekent 'uw inhoud' alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Met betrekking tot uw inhoud verleent u deze website een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie om het te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren in alle media. Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Deze website behoudt zich het recht voor om al uw inhoud van deze website te allen tijde en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.


Geen garanties

Deze website wordt aangeboden 'zoals ze is', met alle fouten, en Rijbewijs-online geeft geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Bovendien kan niets op deze website worden opgevat als het verstrekken van advies of advies aan u.


Beperking van de aansprakelijkheid

Deze website, noch enige van haar functionarissen, directeurs en werknemers, zullen in geen geval aansprakelijk zijn jegens u voor alles wat voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract, onrechtmatige daad of anderszins is, inclusief haar functionarissen, directeurs en werknemers, is niet aansprakelijk voor enige indirecte, vervolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.


Schadeloosstelling

U vrijwaart deze website voor alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schadevergoeding en onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze voorwaarden.


Scheidbaarheid

Als enige bepaling van deze voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden onder enige toepasselijke wet, maakt een dergelijke niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid deze voorwaarden niet onuitvoerbaar of ongeldig als geheel en worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.


Variatie van voorwaarden

Deze website mag de voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken herzien, en door deze website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig doorneemt om ervoor te zorgen dat u alle bepalingen en voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.


Toewijzing

Deze website mag zijn rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder dat enige kennisgeving of instemming vereist is. Het is u echter niet toegestaan uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen, over te dragen of in onderaanneming te geven.


Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, inclusief juridische kennisgevingen en disclaimers op deze website, vormen de volledige overeenkomst tussen deze website en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken met betrekking tot hetzelfde.


Contact

Voor meer informatie kan u ons contacteren op hostmaster@traffic-rules.com